Tâm hương là gì?

tam-huong-la-gi

 “Đốt nén tâm hương trước Phật đài. Ngũ phần dâng trọn đấng Như Lai” hai câu thơ này được hàng Phật tử chúng ta nằm lòng, tuy nhiên không phải ai cũng hiểu được những điều vi diệu ẩn ý bên trong. Bằng những kiến thức tổng hợp được Hương Trầm Việt xin chia sẻ với bạn đọc những phân tích về Tâm Hương. Qua đó có thể trả lời cho câu hỏi Tâm hương là gì?

Ngũ hương là năm thứ hương thơm hay còn gọi là tâm hương, Trong khi dâng các thứ hương, như trầm hương, quế hương, chiên đàn hương…. Để cúng  Phật người ta cũng thành tâm dâng luôn năm thứ hương nơi mình gọi là ngũ phần pháp thân hương.

tâm-huong-la-gi-1
Đại Đức Thích Nhật Từ khuyên phật tử nên dùng tâm hương khi đến chùa

Ngũ hương là năm thứ hương thơm hay còn gọi là tâm hương:

  1. Giới hương : Hương thơm của người có giới hạnh. Người ấy lòng không chê bai kẻ khác, không hung dữ, không ganh tỵ, đố kỵ, không tham, không giận, không ép bức lường gạt ai, luôn sống có giới đức.
  2. Định hương : Hương thơm của người có định tâm, người ấy tâm tự nhiên, không phiền lụy vì sự thiện ác ở đời, không vui mừng, không sợ hãi, tức là tâm chẳng loạn động.
  3. Huệ hương : Hương thơm của người đắc trí huệ, Người ấy được giải thoát, không chạy theo danh lợi, không bị danh lợi ràng buộc mà sa vào  thất tình, nhờ vậy tâm được sáng suốt, phân biệt được rõ ràng thiện và ác.
  4. Giải thoát hương : Hương thơm của người tự biết mình đã được giải thoát. Người ấy tâm ý luôn thanh thoát sáng suốt tự tại, vượt khỏi mọi não phiền hoặc nghiệp, dầu có bị người ác hại vẫn an nhiên, không hề xao động.
  5. Giải thoát tri kiến hương : Hương thơm của người buông xả cái thấy biết vi tế đối với quả vị giải thoát. Người ấy tâm an nhiên tự tại, xa lìa mọi sự chấp trước, sống với thể tánh Như Lai của chính mình.

(Chúng ta thấy biết, nhưng không vì sự cái thấy cái biết ràng buộc mình, chúng ta đang tu, nhưng không vì sự tu mà khoe khoang với mọi người…ta an nhiên tự tại, không bị ràng buộc chấp trước bất cứ điều gì.)

Ngũ hương hay ngũ phần pháp thân hương tức là năm sự thơm lành hợp lại thành pháp thân. Năm thứ hương này quí hơn tất cả các thứ hương bằng vật chất mà mình thường cúng dường lên Chư Phật- Chư Bồ Tát. Mà ta gọi là Tâm Hương.

Ngũ hương vật chất là năm thứ hương : Chiên đàn hương – Trầm hương- Đinh hương, –  Uất hương, – Long  não hương. Đây là những thứ hương mà chúng ta thường đốt cúng dường Phật, Bồ Tát hoặc ướp để làm thơm đồ vật.

Hương Trầm Việt – Agarwoodvina